Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 16h30 giờ

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 16h30, ngày 19-4-2020 nhà thờ Chính Tòa Phủ Cảm – Tổng Giáo Phận Huế

Trực tuyến Thánh Lễ

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại Vatican

<