Trực tiếp Thánh lễ cắt băng khánh thành nhà chung Đền Thánh Phêrô Giáo xứ Đông A

Trực tiếp Thánh lễ cắt băng khánh thành nhà chung Đền Thánh Phêrô Giáo xứ Đông A

Trực tiếp Thánh lễ cắt băng khánh thành nhà chung Đền Thánh Phêrô Giáo xứ Đông A

<