Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym vào lúc 5h sáng ngày 15-5-2020 tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn. Thánh lễ do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi chủ sự

**Qúy ông bà và anh chị em cùng hiệp thông với giáo phận Quý Nhơn, gia đình linh tông huyết tộc, thông công trực tuyến cầu nguyện cho Cha Phêrô**

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym

<