Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym vào lúc 5h sáng ngày 15-5-2020 tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn. Thánh lễ do Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi chủ sự

**Qúy ông bà và anh chị em cùng hiệp thông với giáo phận Quý Nhơn, gia đình linh tông huyết tộc, thông công trực tuyến cầu nguyện cho Cha Phêrô**

Trực tiếp Thánh Lễ an táng Cha Phêrô Hoàng Kym