Trục tiếp Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao

Cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT được Chúa gọi về lúc 5:05 ngày 05.06.2021 tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha Giuse Trần Ngọc Thao


Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao vào lúc 6h00, Thứ Hai ngày 7-6-2021 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTrực tiếp Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc ThaoThánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Thao

<