Thánh lễ An táng linh mục Anrê Vũ Bình Định Vào lúc 8g30 ngày 23 tháng 09 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Phước – Hạt Sài Gòn – Chợ Quán – Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ An táng Cha Anrê Vũ Bình Định

<