Trực tiếp Nghi thức suy tôn Thánh Giá – Thứ Sáu Tuần Thánh (18h00)

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp Nghi thứ Suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu thứ Sáu Tuần Thánh 2020 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào lúc 18h, ngày 10-4-2020Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày