Trực tiếp Nghi thức nhận Tổng Giáo Phận và Thánh lễ Tạ ơn của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng Vào lúc 08g30 ngày 11.12.2019 tại Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài GònNghi thức nhận Tổng Giáo Phận và Thánh lễ Tạ ơn của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

<