Trực tiếp ngắm Năm sự thương khó

Giáp 3 ngắm 5 sự thương khó Chúa Kitô

Người đăng: Giáo xứ Lạc Đạo vào Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

<