Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2021

Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2021

Trực tuyến Lễ Truyền Tin (lễ trọng) cử hành vào lúc 17:30 thứ Năm ngày 25-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

<