Trực tiếp Lễ Truyền Dầu (5h30, 9-4-2020)

Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu ngày 9-4-2020 – Thứ Năm Tuần Thánh vào lúc 5h30 tại tổng giáo phận Huế.

<