Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 6-6-2021

Trực tiếp lễ Chúa Nhật ngày 6-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B. 

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến hôm nay vào các khung giờ 5h00, 5h30, 7h00, 8h00, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h30, 20h00

<