Trực tiếp lễ Chúa Nhật 25-10-2020: Thánh lễ Chúa Nhật XXX TN A lúc 20g00, 25/10/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài GònThánh lễ Online

<