Trực tiếp lễ Bế Mac, Lễ Giổ lần thứ 73 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ngày 12/3/2019

Đài Phát Thanh Vatican

Trực tiếp lễ Bế Mac, Lễ Giổ lần thứ 73 Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ngày 12 thang 3 năm 2019

Loading...