Trực tiếp Thánh Lễ

Trực tiếp Khai Mạc Tháng Hoa 2019 tại Giáo Xứ Phú Tảo