Trực tiếp giáo điểm tin mừng ngày 16/8/2019

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa

Lm Giuse Trần Đình Long

Trực tiếp giáo điểm tin mừng ngày 16/8/2019

* 15h00: Cầu Nguyện

* 17h20: Thánh Lễ

Trực Tiếp Giáo Điểm Tin Mừng Ngày 17/8/2019

<