Trực tiếp Đêm Diễn Nguyện Mừng Kính Thánh Antôn vào lúc 19h30 ngày 12/6/2019 tại linh địa Thánh Antôn Đồng Xuân

Trực tiếp Đêm Diễn Nguyện Mừng Kính Thánh Antôn 2019

<