Sự kiện diễn ra vào lúc 16h30 ngày 23/11/2018
Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại La Vang
Trực tiếp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 23.11.2018

<