Trực tiếp Đại Lễ Đức Maria tại giáo xứ Cổ Việt ngày 21.5.2018

<