Trực tiếp Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa

Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa – Thứ Ba – ngày 14-4-2020

Trực tiếp Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa – Thứ Ba Tuần Thánh vào lúc 3 giờ chiều thứ Ba tại nhà nguyện Toà Tổng Giám mục Hà Nội

Trực tuyến Thánh Lễ

<