Trực tiếp Chầu mình Thánh Chúa – 20h, ngày 8-4-2020

Live: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cử hành lúc 20g00 ngày 08 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Trực tiếp Chầu mình Thánh Chúa - 20h, ngày 6-4-2020

VIDEO2: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cử hành lúc 20g00ngày 04 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cử hành lúc 20g00 thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Trực tiếp Chầu mình Thánh Chúa