CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
cử hành lúc 20g00 thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.Trực tiếp: Chầu Mình Thánh Chúa - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót (20h, ngày 30/3/2020)

<