Trực tiếp: Cha Giuse Trần Đình Long ngày 24/8/2019

<