Trực tiếp Canh thức phục sinh tại Hà Nội

Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội lúc 20h00 ngày 03/04/2021Trực tiếp Canh thức phục sinh tại Hà Nội

<