Video Tiểu sử Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết

Trực tiếp Thánh Lễ

Xem thêm TS các DGMVN: https://conggiao24h.net/tieu-su-dgm

Tiểu sử Tân Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết