Tiễn biệt Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ di quan Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên đến nghĩa trang Tp.Kontum 06/05/2019

<