Tiễn biệt Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên về nơi an nghỉ cuối cùng

Trực tiếp Thánh Lễ

Lễ di quan Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên đến nghĩa trang Tp.Kontum 06/05/2019