Tiễn biệt Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên về nơi an nghỉ cuối cùng

Lịch Công Giáo Năm 2021

Lễ di quan Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên đến nghĩa trang Tp.Kontum 06/05/2019