Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai ngày 30/3/2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Hai vào lúc 5h30, ngày 30/3/2020 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

<