Trực tiếp Thánh lễ 18h30 thứ ba ngày 31/3/2020 – Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Trực tiếp Thánh lễ thứ ba vào lúc 18h30, ngày 31/3/2020 – tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

<