Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 | Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào lúc 5h30