Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Trực tiếp Thánh lễ ngày 3-4-2020 | Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào lúc 5h30

<