Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020 vào lúc 18h30 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-4-2020 vào lúc 5h30 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

Thánh Lễ trực tuyến – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH | Ngày 17.04.2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

<