Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ Kỷ niệm 145 năm thành lập trường La San Taberd Sài Gòn