Thánh lễ Chúa Nhật 22/3/2020
Video1: Lúc 20h, Video 2: Lúc 22h

(Thánh lễ trực tuyến đúng ngày, đúng giờ)

Thánh lễ CN IV MC A 20h00, 22.03.2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật. Thánh lễ diễn ra vào lúc 22h ngày 22/3/2020, chủ tế Linh mục Giuse Cao Gia An

<