Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 19-4-2020 lúc 18h00

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 18h00, ngày 19-4-2020 tại nhà nguyện TGM Bùi Chu.

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại Vatican

<