Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, 1/12/2019

Thánh Lễ CN I MV A
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn 8h00 01/12/2019

<