Trực tiếp Lễ Truyền Dầu 9-4-2020

Tuần Thánh 2020: Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu 9-4-2020 – Thứ Năm Tuần ThánhTrực tiếp Thánh lễ hằng ngày

Video1: Truyền hình Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu 9-4-2020 – Thứ Năm Tuần Thánh vào lúc 9h00 tại nhà thờ chính Tòa Hà Nội.

Video2: Thánh lễ vào lúc 5h30 tại TGP Huế

<