Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm A ngày 15.03.2020

Thánh lễ CN III MC A 20h00, 15.03.2020
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

<