Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 9/2/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật V TN A 8h00 09/02/2020
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Lời Chúa ngày 9/2/2020

<