Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 2/2/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật IV TN A 20h00 02/02/2020
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn

Lời Chúa ngày 2/2/2020

<