Giáo phận Thái bình trực tuyến Thánh Lễ

 

Trực tuyến: Thánh Lễ Truyền Dầu | 08:00 | 01/4/2020 | Giáo phận Thái Bình