Giáo phận Phát Diệm trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Phát Diệm trực tiếp Thánh lễ ngày thường 19h30

Trực tiếp Thánh lễ hằng ngày

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});