Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Vinh năm 2020Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Vinh năm 2020

<