Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại TGP Huế 20-6-2020

I. Đức Tổng Giám mục Giuse đã gọi Quý Thầy sau đây lên chức Phó tế:
1. Thầy G.B. Trần Kim Cang, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Dương Sơn,
2. Thầy Maria G.B. Nguyễn Hiếu Đức, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Sáo Cát,
3. Thầy Giuse Trần Hưng, sinh năm1987, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
4. Thầy Matthêô Phạm Khắc Huy, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Thiện Loại,
5. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Lời, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Thủy Yên,
6. Thầy Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ, sinh năm 1988, thuộc Giáo xứ Dạ Lê.
7. Thầy Anrê Phạm Tấn Thăng, sinh năm 1985, thuộc Giáo xứ Phường Tây,
8. Thầy Phaolô Nguyễn Trung Thật, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hói Dừa,
9. Thầy Gioakim Trần Minh Tín, sinh năm 1987, thuộc Giáo xứ Hương Lâm,
10. Thầy Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1986, thuộc Giáo xứ Nước Ngọt,
II. Đan sĩ Dòng Thiên An Huế sau đây cũng được Bề trên chấp thuận gọi lên chức Phó tế:
1. Thầy Placide Phan Huy Hiếu, sinh năm 1972, gốc Giáo xứ Xuân Tình, Giáo phận Hà Tĩnh.

Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 20-6-2020

<