Thánh lễ truyền chức Phó Tế Giáo phận Kon Tum vào lúc 5h30 ngày 3-12-2020 tại nhà thờ chính tòa Kon Tum do đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự.
1- VinhSơn Phan Văn Cảnh
2- Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng
3- GioanBaotixita Nguyễn Văn Phúc
4- Micae Phạm Hữu Phương
5- ĐaMinh Hà Minh Thịnh
6- Giuse Lê Đức Tinh
7- Antôn Phan Viết Trí
8- Lu-y Gozaga Maria Hoàng Vũ Tùng, CMR.

<