Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 08/12/2017