Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

Trực tiếp Thánh Lễ

 Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020

Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế giáo phận Phan Thiết ngày 31-7-2020