Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phú Cường 27/11/2019Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phú Cường 2019

<