Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo sẽ chủ sự thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 18 Thầy Phó Tế Giáo Phận và 8 Thầy Thuộc ( 4 Đan sĩ Đan Viện Biển Đức Thiên Bình – 3 Thầy Dòng Đức Mẹ Đồng Công – 1 Thầy Tu Viện Thánh Gia )vào lúc 08h30′ tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc . Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn khôn ngoan và sức mạnh cho các Tiến chức trên bước đường Mục tử sắp tới .

<