Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 8.6.2018

Trực tiếp Thánh Lễ

1. Thầy phó tế Giuse NGUYÊN HÙNG
2. Thầy phó tế Giuse PHẠM NGUYEN HUY
3. Thầy phó tế Đaminh TRẦN NGỌC HUY


Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng