Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh ngày 23-9-2020

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Dòng Đa Minh vào lúc 08h30, ngày 23/09/2020
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông.

 

<