Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh TuấnThánh lễ Truyền chức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn