Thánh lễ làm phép Nhà Chung Phát Diệm 2021

Thánh lễ Tạ ơn – Làm phép Nhà Chung Phát Diệm vào lúc 09h00 ngày 21.01.2021

<